Dat past niet in het plaatje

Gisteren had ik een intakegesprek bij de opleiding ‘media, informatie en communicatie’. De trouwe lezers van mijn blog weten dat ik niet door de selectie van mijn eerste keuze, Creative Writing, ben gekomen en dus had ik een back-upplan nodig. En, als je een back-upplan nodig hebt, dan ga je voor datgene wat de verplichte beroepskeuzetest op school uitwees. Voor mij werd dit dus een communicatie-opleiding.

 

We begonnen de dag met een creatieve opdracht. We moesten een product aanbevelen (in de vorm van reclame of zo). Ik kreeg de opdracht om een biermerk aan te bevelen met behulp van een tandenborstel. Slik, hoe doe je dat nou weer? Dus uiteindelijk, na lang brainstormen, kwam ik op een teleshopping advertentie waarbij werd getoond hoe je met een speciale tandenborstel het schuim op Heinekenbier kon gebruiken als tandpasta. Overigens, een opmerking die we kregen voor de opdracht was: veel erbij tekenen, beeld is heel belangrijk. Oeps, zit ik hier wel goed?

 

Na de opdracht waren er individuele gesprekken. Ik was nog geen drie seconden bij de man waarmee ik een gesprek had binnen, of hij vroeg al waarom ik voor de opleiding MIC gekozen had. “Het is erg visueel. Heb je open- of voorlichtingsdagen bezocht?” Eh… nee, dat had ik niet. Ik was te gefixeerd geweest op de Creative Writing opleiding. Ik vertelde dus maar dat deze opleiding het beste uit de test kwam en heb ook eerlijk gezegd dat dit mijn tweede keuze was. Hier had hij begrip voor. CW was volgens hem ook een veel haalbaardere opleiding voor me. Hij vertelde me dat mijn ‘handicap’ me zou kunnen hinderen bij deze opleiding. Aan de andere kant, de opleiding heeft veel te maken met creatief schrijven, wat natuurlijk echt mijn ding is.

 

Dit is wat mijn gesprekspartner uiteindelijk zei: “waarschijnlijk krijg je een negatief studieadvies. Dit is dan vanwege je zicht, want de motivatie is er wel bij jou. Maar, omdat je je vóór 1 mei aangemeld hebt, kun je er alsnog voor kiezen de opleiding te proberen. Het is jouw keuze.”

 

Het was een erg korte intake en ze hebben amper gevraagd naar de aanpassingen en hulpmiddelen die ik heb, misschien omdat ze deze al op papier hebben via de studentendecaan waarmee ik laatst een gesprek had. Ja, ik heb een zeer aanwezige visuele beperking die me echt wel hindert in mijn dagelijks leven. En toch… Al krijg ik een negatief advies, ik wil het proberen. Al is het alleen maar omdat ik geen derde alternatief heb om het komende jaar mee te vullen. Het lijkt me overigens gewoon een hele leuke uitdaging. Ik heb wel een klik met MIC en wil het heel graag proberen.

 

Nu is het dus afwachten tot ik te horen krijg of ze me de opleiding afraden, wat ze waarschijnlijk zullen doen. Maar ik hou vol. Ik ben Morena, het meisje met de visuele beperking, niet het visueel beperkte meisje.

One Reply to “Dat past niet in het plaatje

 1. Diploma-eisen
  Om te kunnen studeren aan een universiteit of hogeschool moeten studenten aan bepaalde toelatingseisen voldoen. Zo moeten zij veelal in het bezit zijn van een diploma van een bepaalde vooropleiding. Daarbij geldt dat een havo-diploma of vwo-diploma in ieder geval toegang geeft tot een opleiding aan een hogeschool. Met een vwo-diploma of hbo-propedeuse kan ook een opleiding aan de universiteit worden gevolgd.

  Aan studenten met een mbo-4 diploma die naar het hbo willen, kunnen vanaf het studiejaar 2015-2016 extra eisen worden gesteld. Dit geldt ook voor studenten met een propedeuse van een hbo-opleiding die een universitaire opleiding willen gaan volgen. Universiteiten mogen vanaf studiejaar 2013-2014 toelatingseisen stellen aan een student met een hbo-propedeuse. Het kan dus per instelling verschillen of een student met een hbo-propedeuse rechtstreeks wordt toegelaten tot de opleiding of eerst een toelatingstoets moet behalen.

  Het is mogelijk dat een hogeschool of universiteit een student toelaat die niet het juiste vooropleiding heeft. Er wordt dan door middel van een toelatingsonderzoek (colloquium doctum) gekeken of het kennisniveau van de student voldoende is om de studie te kunnen volgen. Extra toelatingseisen
  Naast diploma-eisen hebben sommige opleidingen nog extra toelatingseisen. Bijvoorbeeld de eis dat aanstaande studenten op de middelbare school examen hebben gedaan in bepaalde vakken of een bepaald profiel. De toelatingseisen voor studies zijn te vinden in de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs.

  Bij sommige opleidingen vindt er bovendien een selectie van studenten plaats die ervoor moet zorgen dat de juiste student op de juiste plek terechtkomt. Dit is het geval bij opleidingen met een vastgesteld aantal plaatsen (bijvoorbeeld geneeskunde), kleine en intensieve opleidingen (university colleges) en opleidingen met aanvullende eisen (bijvoorbeeld kunstonderwijs). De opleidingen bepalen zelf de selectiecriteria, die over het algemeen te maken hebben met de vooropleiding, het vakkenpakket, de werkervaring of specifieke kennis en vaardigheden van de studenten. Selectie mag niet plaatsvinden op grond van handicap. Studiekeuze
  Het is belangrijk dat aankomende studenten goed nadenken over hun studiekeuze. Het kabinet wil hen hier graag bij helpen en heeft daarom De Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs gemaakt. De wet bepaalt onder andere dat studenten zich uiterlijk op 1 mei moeten aanmelden voor de studie van hun keuze en dat zij dan recht hebben op een studiekeuzecheck. De onderwijsinstelling kan studenten ook verplichten aan een studiekeuzecheck mee te doen.
  De studiekeuzecheck is bedoeld om erachter te komen of de opleiding waarvoor studenten zich hebben aangemeld, ook echt bij hen past. Hoe de check eruit ziet, verschilt per onderwijsinstelling. Het kan bijvoorbeeld gaan om een matchingsgesprek, een vragenlijst of proefstuderen. Studenten die zich uiterlijk op 1 mei voor het eerst voor een opleiding hebben aangemeld, kunnen zich daarna tot 1 september eventueel nog voor een andere opleiding aanmelden. Voor meer informatie over aanmelden, ga naar: http://www.burgerservicenummer.eu/onderwerpen/hoger-onderwijs/studiekeuze-en-toelating.
  Toegang tot onderwijs en instellingsfaciliteiten
  Het recht van studenten op universitair en hoger beroepsonderwijs is vastgelegd in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Alle ingeschreven studenten dienen op basis van artikel 7.34 WHW toegang te hebben tot de onderwijsinstelling, onderwijs te kunnen genieten, tentamens en examens te kunnen afleggen, gebruik te kunnen maken van studiebegeleiding en andere bestaande voorzieningen, waaronder de diensten van een studentendecaan. Dat op deze punten geen onderscheid gemaakt mag worden tussen studenten met – en studenten zonder functiebeperking, is tevens vastgelegd in artikel 6 van de WGBh/cz.

  Onderwijsinstellingen zijn verplicht om waar nodig doeltreffende aanpassingen te verrichten voor studenten met een functiebeperking, tenzij deze aanpassingen voor de instellingen een onevenredige belasting vormen. Dit is vastgelegd in artikel 2 van de WGBh/cz. Iedere onderwijsinstelling heeft een medezeggenschapsorgaan dat onder andere als taak heeft hierop toe te zien. In de WHW is namelijk bepaald dat de universiteitsraad (artikel 9.32) en de medezeggenschapsraad van de hogeschool (artikel 10.19) moeten waken voor discriminatie op welke grond dan ook.

  Studenten die van mening zijn dat de onderwijsinstelling zich onvoldoende voor hen inzet, kunnen een klacht indienen bij de instelling zelf en/of bij het College voor de Rechten van de Mens. Meer informatie hierover is te vinden bij ’Klachten over behandeling’.

  Handig om je daar eens in te verdiepen.
  Ik hoor het nu regelmatig dat leerlingen met een beperking een afwijzing krijgen of een zo gedemotiverend gesprek krijgen dat ze zelf al niet eens meer willen studeren…..
  Succes 🍀

Comments are closed.